Art Knows No Borders Doctors Without Borders
HOME     |     ABOUT     |     GET INVOLVED     |     CONTRIBUTORS     |     LANGUAGES     |     CONTACT     |     DONATE !
OTHER LANGUAGES

Info on Artist Residence in Armenia, Armenian, then English

 

 

Art Knows No Borders in Turkish

Sanat S?n?r Tan?maz – Sava??n, etnik anla?mazl?klar?n ve soy k?r?m?n, özelikle de Karaba? anla?mazl???n?n etkileri konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bir sanat, edebiyat ve müzik etkinli?i. Giri? ücreti, resim ve aç?k artt?rmadan elde edilen gelirin tamam? Doctors Without Borders (S?n?r Tan?mayan Doktorlar) Örgütüne ba???lanacakt?r.

28 Ekim 2008 günü ak?am 7 ve 9 saatleri aras?nda Safari Sam isimli klüpte gerçekle?ecektir.

Safari Sam’s
5214 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90027

Giri? ücreti: 20 Dolar

7-8:30 Sessiz Art?rma Resim Sat???

8:30 Ak?am program? ve Aç?k Art?rma

9:00 Müzik

9-10 Terasta Hesapla?ma

SANATÇILARIN KATILIM ?ARTLARI:

LÜTFEN SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR ÖRGÜTÜNE BA?I?TA BULUNUNUZ. ESER?N?ZDEN ELDE ED?LEN GEL?R?N TAMAMI D?REK OLARAK SINIR TANIMAYAN DOKTORLARA G?DECEKT?R.

? En fazla 48 cm X 48 cm boyutlar?nda sanat eserini kabul edebiliyoruz. (E?er eseriniz daha büyükse, 1 Eylül tarihinde haz?r olmal?d?r. E?er Los Angeles d???nda ya??yorsan?z En geç 1 Eylül tarihinde kargo verilmesi gerekir.)

· Eseriniz en geç 1 Ekim’de elimize geçmelidir. E?er Los Angeles ve çevresinde ya??yorsan?z o tarihte postaya yada kargoya verilmelidir ya da e?er tercih ederseniz, biz eserinizi alabiliriz mekan?n?zdan ayn? günde.

· Kat?lacak eserin de?eri en az 500 dolar olmal?d?r. Art?rma 200 dolardan ba?layacakt?r.

· Tercih edilen konular: Eserinizin temas? a?a??daki konulardan birini simgesel ya da aç?k olarak i?lemeli:

Sanat S?n?r Tan?maz

S?n?r Tan?mayan Doktorlar?n ??leri

ESER?N?Z ?Ç?N BA?KA OLANAKLAR:

? S?n?r Tan?mayan Doktorlar eserinizi bayram kart? olarak kullanabilir. Eserinizin bu kategoride de?erlendirilmesini istiyorsan?z, eserinizin d?jital bir foto?raf?n? eserin orijinali ile birlikte postalay?n?z.

? E?er eserinizin temas? insanc?l ise, Art-Venturei?n yar??mas?na kat?l?n. Toplan ödül 50 bin dolard?r. Bu miktar?n yar?s?n? S?n?r Tan?mayan Doktorlar Örgütüne ba???layabilirsiniz.

DAHA FAZLA B?LG? ?Ç?N http://www.freedomtocreateprize.com/ sitesine gidiniz.

 

© 2008 Art Knows No Borders. All Rights Reserved. Web Design by Sage Design Group.